algemene voorwaarden

 

Open inschrijving
De deelnemer kan zich schriftelijk of online aanmelden door middel van het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Plaatsing in een training geschiedt op volgorde van binnenkomst.

 

Annulering klant
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt 10% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van de totale kosten berekend. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Als de deelnemer de training, na aanvang tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op restitutie.
Bij individuele interventies (zoals coaching) geldt dat annuleren binnen 24 uur we de gereserveerde tijd in rekening brengen.

 

Annulering door LTC
Bij onvoldoende deelname houdt LTC zich het recht voor de training te annuleren. LTC streeft er naar dit uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de training aan de deelnemer te laten weten.

 

Klacht melden
LTC heeft een klachtenprocedure opgesteld met als doelstelling om aan de hand van klachten, signalen van ontevredenheid en hulpvragen de service en dienstverlening van LTC te optimaliseren. Het klachtenreglement geeft de klant een middel om iets te ondernemen tegen het doen of nalaten van LTC of één van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van LTC werkzaamheden verrichten. LTC kan op basis van de ontvangen klacht het eigen handelen beoordelen en zo nodig corrigeren. Het klachtenreglement moet zowel voor de klanten als voor de medewerkers van LTC duidelijk zijn. Om deze reden is de klachtenprocedure van LTC neergelegd in een reglement die voor iedereen beschikbaar is. Wanneer je een klacht hebt kun je die sturen aan: LTC, t.a.v. Alette Verhoek, alette@ltctraining.nl

 

Auteursrecht
Het auteursrecht op de door LTC uitgegeven brochures en syllabi berust bij LTC, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Facturering en betaling
De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te voldoen. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het LTC vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij trainingen waarvoor een automatische incasso geldt, kunnen aangemelde deelnemers niet aan de training deelnemen wanneer LTC het bedrag voorafgaand aan de training niet heeft kunnen afschrijven.

Registratie persoonsgegevens
LTC maakt voor haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Bij een open inschrijving vraagt LTC, door middel van een aanmeldformulier en een bijbehorende vragenlijst, om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we voor het accepteren van de aanmelding en voor het zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden van de juiste training. Een deelnemer kan een verzoek indienen om eigen persoons- en trainingsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan gestuurd worden aan: LTC, t.a.v. Alette Verhoek, alette@ltctraining.nl

Van opdrachtgevers voor teamtrainingen worden, na acceptatie van de offerte, de namen en eventueel (mail)adressen van de deelnemers van het betreffende team ontvangen. De opdrachtgever verplicht zich om zijn deelnemers bijtijds, in ieder geval voordat de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld aan LTC, te informeren over de afspraken die partijen over deze gegevens hebben gemaakt en mede namens LTC te zullen voldoen aan zijn informatieplicht op grond van artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart LTC tegen eventuele aanspraken van derden ter zake het niet naleven van zijn informatieplicht, zoals hiervoor bedoeld. De door deelnemers of opdrachtgevers aan LTC verstrekte persoonsgegevens zullen door LTC met de nodige zorgvuldigheid worden gebruikt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu